Tin nội bộ

Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe (gmp)

Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health supplements) là một hợp phần thiết yếu trong quản lý quá trình ra các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả nhằm đáp ứng và duy trì cho việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo vệ sức khỏe là những nguyên tắc quy định về điều kiện sản xuất bao gồm từ việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào, điều kiện cơ sở nhà xưởng, điều kiện trang thiết bị dụng cụ, điều kiện con  người, sự tuân thủ quy trình thao tác thực hành cũng như việc duy trì, giám sát kiểm tra, khắc phục sai lỗi và lưu trữ hồ sơ.

Theo Quyết định 4288/QĐ-BYT ngày 08/8/2016 về Ban hành tài liệu hướng dẫn Thực hành sản xuất tốt (GMP) Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (Health Supplements) thì các điều kiện cơ bản trong toàn bộ quá trình Thực hành sản xuất tốt thực phẩm bảo về sức khỏe được tóm tắt như sau:

1. Quản lý chất lượng: Xây dựng hệ thống Đảm bảo chất lượng toàn diện kết hợp Thực hành sản xuất tốt và Kiểm soát chất lượng.

2. Nhân sự: chuyên môn và được đào tạo chuyên sâu

3. Cơ sở sản xuất, trang thiết bị: được thiết kế phù hợp theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh công nghiệp

4. Vệ sinh cá nhân, nhà xưởng và trang thiết bị, dụng cụ: phải được thực hiện ở mức độ cao trong tất cả các hoạt động của quá trình sản xuất Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

5. Hồ sơ tài liệu: phải ghi chép rõ ràng những hoạt động đã thực hiện để duy trì, bảo quản, kiểm soát chất lượng, phân phối và các vấn đề liên quan đến Thực hành sản xuất tốt Thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

6. Quá trình sản xuất: phải đủ khả năng để đảm bảo thu được sản phẩm đạt chất lượng theo yêu cầu, thực hiện theo đúng quy trình và có sự giám sát sát sao.

7. Kiểm soát chất lượng: Thiết lập hệ thống kiểm soát chất lượng để đảm bảo sản phẩm được sản xuất theo các điều kiện và quy trình phù hợp và đáp ứng được tiêu chuẩn đã thiết lập.

8. Phải có hợp đồng bằng văn bản giữa bên giao hợp đồng và bên nhận hợp đồng, trong đó nêu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của từng bên. Sản xuất và kiểm nghiệm theo hợp đồng phải được xác định rõ ràng, thống nhất và kiểm soát nhằm tránh những hiểu lầm có thể dẫn tới việc sản phẩm không đạt chất lượng. 

1.409 views


098 6859777

098 6859777

Liên hệ